Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ - Garance vrácení kurzovného

1. Garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu / univerzitu je ze strany poskytovatele kurzu účastníkovi poskytována za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného či i v Obchodních podmínkách zcela zdarma, bez poplatku. Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ či „garance vrácení kurzovného“) jsou součástí Obchodních podmínek, kdy podmínky pro vrácení kurzovného jakož i Obchodní podmínky se vzájemně doplňují, některá ustanovení zpřesňují či jinak spolu souvisí a jsou pro účastníka kurzu závazné.


2. Uhrazené kurzovné v plné výši bude účastníkovi přípravného kurzu poskytovatelem vráceno za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, jakož i podmínek, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, jejichž součástí jsou Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, kdy se vzájemně zpřesňují, doplňují či jinak spolu vzájemně souvisí apod.


3. Účastník kurzu se přihlásí a absolvuje jeden z kompletních přípravných kurzů na VŠ, jejichž nabídka je uvedená na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a ve svém popisu obsahuje označení garance vrácení peněz či garance vrácení kurzovného či jiné označení/informaci, že se na daný přípravný kurz vztahuje garance vrácení kurzovného.  


4. Účastník kurzu může v rámci průběhu celého přípravného kurzu zameškat nejvýše jeden sobotní termín/blok výuky, případně dva středeční termíny/bloky výuky (uvedené se vztahuje k volbě středečních či sobotních termínů/bloků výuky kurzu učiněné účastníkem kurzu v objednávce), a to na základě předchozí omluvy učiněné nejpozději jeden den před konáním termínu/bloku výuky kurzu. Účastník kurzu je povinen učinit v uvedeném případě předchozí omluvu zasláním emailové zprávy na email poskytovatele (pripravne-kurzy@email.cz) s tím, že v emailu uvede datum termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce omluvit. Nedostavení se na jakýkoliv termín/blok výuky přípravného kurzu bez předchozí omluvy v souladu s podmínkami pro vrácení kurzovného je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Náhrada termínu/bloku výuky kurzu není možná.

5. Účastník kurzu je povinen se zapsat dle pokynů poskytovatele (včetně pokynů lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) na prezenční listinu na každém termínu/bloku výuky kurzu, případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu. V případě, že tak účastník kurzu neučiní i případně opakovaně, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky a za nesplnění podmínek pro vrácení kurzovného. Zároveň je účastník povinen bez vyzvání, jakož i na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho identifikaci k provedení prezence.  


6. Účastník kurzu složí jeden průběžný test (též označovaný jako „první průběžný test“ či „1. průběžný test" nebo jen „průběžný test") a jeden závěrečný test v rámci přípravného kurzu minimálně s 85 % úspěšností. Nesplnění minimální 85 % úspěšnosti u prvního průběžného testu nebo u závěrečného testu, případně u obou uvedených testů je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Termíny průběžného testu a závěrečného testu budou poskytovatelem v předstihu účastníkovi sděleny. Náhradní termín těchto testů není možný a nedostavení se účastníka kurzu na dané testy v poskytovatelem stanovených termínech je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.
 
7. Účastník kurzu je povinen nejpozději do 15.1.2016 písemně oznámit poskytovateli kurzů, na které 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory (dále jen „nahlášené vysoké školy“) přihlášku podává a to na formuláři, který od poskytovatele obdrží v tištěné podobě při zahájení prvního termínu/bloku výuky přípravného kurzu (dále jen „formulář“). Písemné oznámení s nahlášenými vysokými školami účastník kurzu učiní zasláním vyplněného formuláře poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4). Uvedené písemné oznámení (vyplněný formulář) musí být nejpozději do 15.1.2016 poskytovateli doručeno. Pozdější písemné oznámení s nahlášenými vysokými školami na formuláři po uvedeném datu (15.1.2016) není možné a je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Po uvedeném datu (15.1.2016) není možné formulář měnit. Podmínkou pro nahlášené vysoké školy vyplňované ve formuláři je, že se musí jednat o vysoké školy, studijní obory, které souvisí s obsahovou náplní a celkovým zaměřením absolvovaného přípravného kurzu na VŠ u poskytovatele. Jsou-li obsahem přijímacích zkoušek nahlášených vysokých škol Národní srovnávací zkoušky je účastník kurzu povinen absolvovat minimálně 2 termíny těchto zkoušek.


8. Nárok účastníka kurzu na vrácení uhrazeného kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu zaniká v případě nesplnění povinností a předpokladů pro přijímací řízení / přijímací zkoušky nahlášených vysokých škol jako je například nepodání přihlášky k přijímacímu řízení v řádném termínu včetně všech povinných náležitost (přílohy, uhrazení poplatku), neúčast na přijímací zkoušce, vyloučení z absolvování přijímací zkoušky, vyloučení z přijímacího řízení, nesložení maturitní zkoušky a zároveň v případě nepodání odvolání na nahlášené vysoké školy apod.


9. V případě, že účastník kurzu splní všechny podmínky stanovené těmito podmínkami pro vrácení kurzovného a Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou tyto podmínky pro vrácení kurzovného, a nebude přijatý řádně ani na „odvolání“ na nahlášené vysoké školy, je oprávněn písemně podat žádost o vrácení uhrazeného kurzovného nejpozději však do 14.10.2016. Písemnou žádost o vrácení uhrazeného kurzovného podá účastník kurzu zasláním poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4). Písemná žádost o vrácení uhrazeného kurzovného musí být účastníkem kurzu doručena poskytovateli nejpozději do uvedeného data (14.10.2016), pozdější doručení je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.  K písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu přiloží vždy ke každé nahlášené vysoké škole kopii přihlášky, kopie potvrzení o uhrazení administrativního poplatku pro přijímací řízení, rozhodnutí o nepřijetí, žádost o odvolání, rozhodnutí o odvolání. Na základě účastníkem podané písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného poskytovatel kurzu bez zbytečného odkladu žádost posoudí a písemně rozhodne. V případě kladného posouzení žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného a splnění podmínek pro vrácení kurzovného a Obchodních podmínek, poskytovatel vrátí celé uhrazené kurzovné účastníkovi bez zbytečného odkladu na bankovní účet, který je účastník kurzu povinen uvést v žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného.
 
10. Uvedené Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ - Garance vrácení kurzovného jsou součástí Obchodních podmínek a účastník kurzu odesláním objednávky (objednávkový formulář na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/pripravne-kurzy-na-vs/objednavka-kurzu/) projevuje svůj bezvýhradní souhlas jak s Obchodními podmínkami, tak i s těmito podmínkami pro vrácení kurzovného.