Jak být přijat na právnickou fakultu?

18.02.2016 10:00

Právnická fakulta:

 

V současné době lze studovat nejžádanější studijní program Právo a právní věda obor Právo na čtyřech vysokých školách v České republice.
Patří mezi ně:


•    Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (UK )
•    Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ( MU )
•    Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni ( ZČU )
•    Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ( UPOL )

 

Průběh a délka studia na právnické fakultě:

 

Studijní obor Právo je koncipován jako pětileté nedělené magisterské studium, na jehož konci je student povinen vykonat státní závěrečnou zkoušku, která se skládá z oborových předmětů. Zpravidla se jedná o správní a trestní právo jako představitelé oblasti veřejného práva a pak rovněž občanské právo hmotné a procesní či korporátní právo jako představitelé oblasti soukromého práva. Vedle složení státní závěrečné zkoušky je student rovněž povinen úspěšně obhájit diplomovou práci na oborové téma. Zvládne-li student uvedené studijní povinnosti, získá vysokoškolský titul Mgr. = Magistr.

Studijní obor právo představuje univerzální studium, které je zaměřeno všechny oblasti práva. Absolvent získá ucelené znalosti jak z práva veřejného (zahrnující ústavní, správní trestní čí kanonické právo), tak i z práva soukromého (primárně zahrnující právo občanské, korporátní, rodinné)

 

Právnická fakulta Praha, Brno, Olomouc, Plzeň - přijímací zkoušky:

 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (UK), Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL)  v letošním roce budou jednotně pořádat přijímací zkoušky z tzv. Národních srovnávacích zkoušek - NSZ, které se skládají z OSP = obecných studijních předpokladů a ZSV= základů společenských věd. Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně (MU) pořádá přijímací zkoušky z TSP – testů studijních předpokladů. Na požadované typy přijímací zkoušky na právnické fakulty doporučujeme ucelenou přípravu: Přípravný kurz na právnické fakulty

 

Přijímací zkoušky na práva patří mezi jedny z nejnáročnějších, proto být přijat na studium práva není snadné. Přijímací zkoušky na právnickou fakultu jsou zpravidla zaměřeny na problematiku, která je nad rámec středoškolské výuky. Proto je nezbytné, aby uchazeč o studium na právnické fakultě věnoval dostatek svého času řádné a kvalitní přípravě. Vhodnou přípravou je absolvovat přípravný kurz na práva. Zároveň je vhodné si obstarat přijímací testy na práva z minulých let a vyzkoušet si je na nečisto. Výhodou proč absolvovat přípravný kurz na přijímací zkoušky na práva - právnickou fakultu je zejména ve skutečnosti, že je cíleně zaměřen na problematiku, která se skutečně objevuje v přijímacích testech. Navíc je kurz veden odbornými lektory, kteří mají s přijímacími zkouškami na právnické fakulty dlouholeté zkušenosti, a tudíž jsou schopni dostatečně srozumitelně vysvětlit způsoby, jak postupovat v přijímacích testech na práva.

 

Doporučený přípravný kurz na právnické VŠ - jaknavysokou.cz:

Intenzivní přípravný kurz na právnické fakulty - jaknavysokou.cz, který je koncipovaný jako nultý ročník. Kurz je cíleně zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky právnických fakult, kterými jsou Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně dále též Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.


Přípravný kurz na právnické fakulty nabízí exkluzivní individuální přístup, který přesahuje běžný standard. Hlavním cílem kurzu je studenty maximálně kvalitně připravit tak, aby u přijímacích zkoušek na právnickou fakultu byli skutečně úspěšní.  


Hlavní náplň přípravného kurzu na právnickou fakultu / právnické fakulty je praktická příprava na NSZ – národní srovnávací zkoušky. Jako přijímací zkoušky je má Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - UK, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni - ZČU a Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci UP). Národní srovnávací zkoušky zahrnují OSP – obecné studijní předpoklady a ZSV – základy společenských věd. Dále též náplní kurzu je příprava na TSP – testy studijních předpokladů, které má jako přijímací zkoušky Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně - MU) a právní logika, základy práva a právní terminologie, dějiny práva apod.

 

Mezi exkluzivní výhody přípravného kurzu na právnické VŠ patří:

 • Garance vrácení peněz v případě nepřijetí na VŠ
 • Kvalitní studijní materiály zdarma
 • Vysoce kvalifikovaní lektoři s bohatými zkušenostmi s přijímacími zkouškami
 • Moderní výukové prostory s audiovizuální technikou
 • Individuální přístup ke každému studentovi
 • Speciální metoda výuky 5P – zaměřená na  aktuální požadavky k přijímacím zkouškám na právnickou fakultu
 • Psychologická příprava na přijímací zkoušky
 • Certifikát o absolvování kurzu
 • Exkluzivní asistenční služby - každý účastník kurzu bude mít k dispozici osobní asistentku
 • Možnost uhradit kurzovné na splátky

 

Termín přípravného kurzu:

 • středa      » 1× týdně  »  18.října 2017 - 09.května 2018
                   » Čas konání: 17:00 - 20:00 » celkem 100 vyučovacích hodin

nebo

 • sobota     » 1× za 14 dní  »  21.října 2017 - 12.května 2018
                   » Čas konání: 10:00 - 15:00 » celkem 100 vyučovacích hodin
 

  » místa konání:   Praha / Brno / Ostrava

 

   Cena kurzu  » 6 990 Kč          Objednat


Další informace o přípravném kurzu na právnickou fakultu naleznete zde:
 přípravný kurz na právnické VŠ  
 

www.jaknavysokou.cz

 

Uplatnění absolventů právnické fakulty:

Po úspěšném absolvování studia na právnické fakultě je absolventovi udělen titul Magistr – Mgr. Mnoho absolventů po studiu následně zahájí svou praxi, jejíž podoba se odvíjí od právního povolání, které chtějí vykonávat. Uvedená praxe je zpravidla po dobu tří let a během ní jsou absolventi například na pozici advokátního, exekutorského koncipienta či justičního čekatele.


Řada absolventů právnické fakulty po ukončení studia profesně inklinuje k advokacii. Aby se absolvent mohl stát advokátem, mít vlastní advokátní praxi, musí nejdříve projít advokátní praxí na pozici advokátního koncipienta po dobu tří let. Po povinné praxi následují advokátní zkoušky u advokátní komory. Až na základě uvedených předpokladů může absolvent právnické fakulty vykonávat samostatnou právní praxi nebo pozici advokáta v rámci advokátní kanceláře.