Obchodní podmínky

1. Poskytovatel přípravných kurzů na VŠ (dále též jako „poskytovatel“) - poskytovatelem výuky přípravných kurzů na přijímací zkoušky na VŠ z nabídky přípravných kurzů uveřejněných na webových stránkách www.jaknavysokou.cz (dále též „přípravný kurz na VŠ“ či „přípravný kurz“ či „kurz“) je společnost TOP kurzy s.r.o., se sídlem Československého exilu 1888/4, PSČ 143 00, Praha 4, IČ: 01629956, DIČ: CZ01629956. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 209545.


2. Účastník kurzu (dále též jako „účastník“) – účastníkem přípravného kurzu na VŠ je osoba, která vyplnila závaznou objednávku přípravného kurzu na VŠ  na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/pripravne-kurzy-na-vs/objednavka-kurzu/ (dále jen „objednávka“ či „elektronická objednávka“) a uhradila kurzovné v plné výši.

3. Přípravný kurz na VŠ – přípravný kurz na příjímací zkoušky na VŠ pořádaný poskytovatelem – dle výběru účastníka, který učiní v objednávce (dále též jako „přípravný kurz na VŠ“ či „přípravný kurz“ nebo „kurz“). Aktuální nabídka přípravných kurzů pořádaných poskytovatelem je uveřejněna na webových stránkách www.jaknavysokou.cz.
Přípravný kurz probíhá buď ve středečních termínech/blocích výuky učených poskytovatelem, kdy dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky je středa 21. října 2015 nebo v sobotních termínech/blocích výuky určených poskytovatelem, kdy dnem zahájení výuky je sobota 24. října 2015. Volbu středečních či sobotních termínů/bloků výuky učiní účastník kurzu v objednávce. (výraz termín/blok výuky dále též označován jako „termín výuky“ či blok výuky“)

4. Platební podmínky:
Kurzovné ( = cena kurzu, dále též jen „kurzovné“) bude hrazeno dle pokynů poskytovatele, které budou účastníkovi zaslány na email, který uvedl v objednávce (dále jen „email účastníka“).
Variabilní symbol je číslo objednávky, které poskytovatel účastníkovi přidělí a zašle na email účastníka spolu s pokyny k provedení platby kurzovného.
Platbu kurzovného je nutné provést nejpozději do 14 /čtrnácti/ pracovních dnů od odeslání elektronické objednávky.

Aktuální cena přípravného kurzu (= kurzovné) je vždy uvedena u jednotlivého přípravného kurzu na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a je platná ke dni, ve kterém byla objednávka kurzu účastníkem učiněna. Na základě odeslání objednávky bude účastníkovi kurzu zároveň na email, který uvedl v objednávce, zaslána pro něj závazná cena kurzu, která je aktuálně platná v době objednání kurzu, jako součást pokynů k provedení platby. Poskytovatel je oprávněn po objednání kurzu účastníkem změnit aktuální cenu kurzu (=kurzovné), která je zveřejněna u jednotlivých kurzů v rámci webových stránek www.jaknavysokou.cz bez jakékoliv změny ceny kurzu (=kurzovného) závazné a platné pro účastníka kurzu, který si již kurz objednal a pro něhož je závazná cena kurzu platná v den objednání kurzu.
Kapacita kurzu je omezená a přednost mají dříve platící účastníci kurzu. Dnem platby se rozumí datum připsání kurzovného na bankovní účet poskytovatele. V případě úhrady kurzovného ve stejný den více osobami mají přednost účastníci dříve přihlášení do naplnění kapacity kurzu a těm účastníkům, pro které by již kapacita kurzu nebyla volná, bude uhrazené kurzovné vráceno.

Kurzovné na splátky – služba zcela zdarma bez navýšení
Účastník kurzu může uhradit kurzovné celé najednou v plné výši nebo může požádat o uhrazení kurzovné na splátky. V takovém případě bude celé kurzovné hrazeno ve 3 splátkách, kdy první splátka ve výši 2 500 Kč bude uhrazena do 10 /deseti/ pracovních dnů od objednávky, druhá splátka ve výši 2 500 Kč bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti první splátky a třetí splátka ve výši zbytku neuhrazeného kurzovného bude uhrazena do jednoho měsíce od data splatnosti druhé splátky. Poskytovatel zašle účastníkovi kurzu na email účastníka splátkový kalendář (= rozpis splátek).  Celé kurzovné však musí být uhrazeno do dne zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, tím se termíny splatnosti mohou zkrátit dle pokynů poskytovatele.

5. Podmínky pro stornování kurzu a vrácení kurzovného jsou následující:

5.1) Stornování kurzu (objednávky kurzu) ze strany účastníka kurzu:

a) stornování kurzu ze strany účastníka kurzu před dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, storno poplatek činí 25% z celého kurzovného
b) stornování kurzu ze strany účastníka kurzu v den zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu a po tomto dni, storno poplatek činí plnou výši kurzovného

5.2) Stornování kurzu ze strany poskytovatele:

a) v případě zrušení kurzu (stornování kurzu) ze strany poskytovatele před dnem zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu, vrátí poskytovatel účastníkovi kurzu celou výši jím zaplaceného kurzovného
b) v případě zrušení kurzu (stornování kurzu) ze strany poskytovatele v den zahájení prvního termínu/bloku výuky kurzu a po tomto dni, vzniká účastníkovi nárok na vrácení pouze poměrné části uhrazeného kurzovného  


6. Bezplatné vrácení kurzovného v případně nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného
Garance vrácení celé části uhrazeného kurzovného účastníkovi kurzu v případě jeho nepřijetí na vysokou školu je poskytována poskytovatelem zcela zdarma, bez příplatku a vzniká účastníkovi kurzu pouze a jen za splnění všech podmínek, které stanovují Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ nebo „garance vrácení kurzovného“), jakož i tyto Obchodní podmínky, jejichž součástí jsou podmínky pro vrácení kurzovného, a vzájemně se tak doplňují a upřesňují některá ustanovení. Účastník kurzu odesláním objednávky bez výhrad souhlasí s podmínkami pro vrácení kurzovného, jakož i s těmito Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou podmínky pro vrácení kurzovného. Podmínky pro vrácení kurzovného naleznete zde: Podmínky pro vrácení kurzovného – Garance vrácení kurzovného nebo na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/garance-vraceni-kurzovneho-1516/


7. Povinnosti účastníka kurzu:
Účastník kurzu je povinen dbát pravidel slušného chování při výuce. Při hrubém porušení pravidel slušného chování bude účastník z výuky vyloučen bez možnosti náhrady kurzovného. Toto opatření je možné poskytovatelem uplatnit pro jeden termín/blok výuky kurzu, ale i pro veškeré další termíny/bloky výuky přípravné kurzu.
Účastník kurzu bude o konání jednotlivých termínů/bloků výuky přípravného kurzu poskytovatelem informován emailem a to před konáním každého jednotlivého termínu/bloku výuky kurzu. Informace o konání určitého termínu/bloku výuky kurzu budou zasílány z emailu poskytovatele (pripravne-kurzy@email.cz) na email účastníka kurzu, který uvedl v elektronické objednávce. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu emailu, což účastníkovi kurzu v daném případě oznámí. Poskytovatel neodpovídá za případné neodeslání či nedoručení informačního emailu účastníkovi ohledně konání určitého termínu/bloku výuky kurzu, ke kterému dojde z jakéhokoliv důvodu a příčiny.
Účastník kurzu je primárně povinen pravidelně sledovat harmonogram výuky přípravného kurzu, který bude uveřejněn na každém termínu/bloku výuky v místě konání kurzu, kde budou uvedeny nejbližší termíny/bloky výuky přípravného kurzu.
Účastník kurzu je povinen respektovat a řídit se informacemi, oznámeními či jinými organizačními instrukcemi, které mu budou poskytovatelem (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) sděleny na výuce kurzu.
Obecně veškeré informace, změny a jiné organizační instrukce, které budou poskytovatelem zasílány na email účastníka kurzu, který uvedl v objednávce, jsou pro účastníka kurzu závazné a účastník kurzu je povinen se tímto řídit. Účastník kurzu je proto povinen pravidelně kontrolovat svou emailovou schránku. Účastníkovi kurzu nevzniká nárok na jakoukoliv kompenzaci, na náhradu škody či jiné újmy, která by mu vznikla nerespektováním informací, změn a jiných organizačních instrukcí, které mu budou poskytovatelem zaslány na email, který uvedl v objednávce, a které jsou pro něj v souladu s těmito Obchodními podmínkami závazné. Uvedené se i vztahuje na případ, kdy emailová schránka účastníka kurzu nebude v provozu, řádně fungovat a přijímat emaily od poskytovatele.

8. Oprávnění poskytovatele a další ustanovení
Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu v přípravných kurzech (změna učební osnovy, změna sylabu, změna místa konání kurzů, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí výuky – termínu/bloku výuky, změna intervalu termínů/bloků výuky, změna času konání výuky, změna lektora, změna harmonogramu výuky, změna emailu, změna sídla, změna dotace a rozsahu hodin výuky apod.) a to bez jakéhokoliv nároku účastníka kurzu vedoucího ke zrušení kurzu či vrácení kurzovného.
Poskytovatel si vyhrazuje právo na zařazení účastníka kurzu do jím určené skupiny studentů a učebny zejména dle oblastí náplně výuky přípravného kurzu (případně i dle náplně přijímacích zkoušek na VŠ) a to i na každém termínu/bloku výuky přípravného kurzu.
Zároveň si Poskytovatel vyhrazuje právo na zrušení kurzu případně jeho části za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
Sylaby ke kurzům (uveřejněné na webových stránkách www.jaknavysokou.cz či v rámci harmonogramů výuky) mají pouze informativní charakter a poskytovatel si vyhrazuje právo na jejich změny.

9. Změny obsahu přijímacích zkoušek
Poskytovatel neodpovídá za případné změny v systému a obsahu přijímacích zkoušek na vysoké školy. Změna typu nebo obsahu přijímací zkoušky nezakládá nárok účastníka kurzu na vrácení jakékoli části kurzovného.


10. Prázdniny a volna
O případných prázdninách a volnech v učebních prostorech je účastník aktuálně informován prostřednictvím emailu.

11. Odpovědnost
Poskytovatel kurzu neodpovídá za újmu na zdraví a majetku účastníka kurzu.

12. Status studenta
Na účastníka kurzu se nevztahuje nárok na status studenta a s ním spojené sociální a jiné výhody.

13. Účast na výuce, zameškaná výuka a rozsah vyučovací hodiny:
Účast účastníka na kurzu není povinná. Za neúčast účastníka kurzu na výuce neposkytuje poskytovatel jakoukoli finanční či jinou kompenzaci. Náhradní termín zameškaného bloku výuky není možný. Jedna vyučovací hodina je čtyřicet pět minut.


14. Průkaz účastníka kurzu
Účastník kurzu obdrží od poskytovatele v den zahájení prvního termínu/bloku výuky průkaz účastníka kurzu, který je účastník povinen na vyzvání poskytovatele (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele), jakož i na vyzvání provozovatelů budovy, ve kterých probíhá přípravný kurz (školníkovi, na vrátnici apod.), předložit a mít jej v každém termínu/bloku výuky konání kurzu u sebe k dispozici. V případě, že v určitém termínu/bloku výuky účastník kurzu zapomene průkaz účastníka kurzu pro provedení jeho identifikace, může výjimečně k jeho identifikaci předložit jiný doklad totožnosti, kde je uvedeno jeho jméno, příjmení a fotografie.


15. Prezence
Na každém termínu/bloku výuky přípravného kurzu se bude provádět prezence a to případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu, kdy se účastník kurzu zapíše dle pokynů poskytovatele na prezenční listinu. V případě, že tak účastník kurzu neučiní i případně opakovaně, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky kurzu. Účastník je povinen bez vyzvání, jakož i na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho identifikaci k provedení prezence.


16. Certifikát
Účastník kurzu obdrží od poskytovatele certifikát o absolvování přípravného kurzu na VŠ na závěrečném termínu/bloku výuky kurzu a to za splnění následujících podmínek: 50 % účast účastníka kurzu na všech termínech/blocích výuky přípravného kurzu a minimálně 50 % úspěšnost u prvního průběžného testu (termín konání prvního průběžného testu určí poskytovatel, náhradní termín prvního průběžného testu není možný).

17. Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů účastníka kurzu uvedených v objednávce (dále jen „osobní údaje“) je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v aktuálním znění. Účastník kurzu souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být poskytovatelem využity k účelům uvedeným v zákoně č. 480/2014 Sb., o některých službách informační společnosti, v aktuálním znění.

 

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky dává účastník kurzu bez výhrad souhlas s těmito Obchodními podmínkami (jejichž součástí jsou i Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného), navíc je i stvrzuje svým podpisem při zahájení kurzu (při prvním termínu/bloku výuky kurzu, kterého se zúčastní).
Podmínky nabývají platnosti a účinnosti od 9.2.2015.
Internetový odkaz na znění těchto obchodních podmínek: https://www.jaknavysokou.cz/obchodni-podminky-1516/

 

Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ - Garance vrácení kurzovného

1. Garance vrácení kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu / univerzitu je ze strany poskytovatele kurzu účastníkovi poskytována za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného či i v Obchodních podmínkách zcela zdarma, bez poplatku. Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného (dále též jako „podmínky pro vrácení kurzovného“ či „garance vrácení kurzovného“) jsou součástí Obchodních podmínek, kdy podmínky pro vrácení kurzovného jakož i Obchodní podmínky se vzájemně doplňují, některá ustanovení zpřesňují či jinak spolu souvisí a jsou pro účastníka kurzu závazné.


2. Uhrazené kurzovné v plné výši bude účastníkovi přípravného kurzu poskytovatelem vráceno za splnění všech podmínek uvedených v těchto Podmínkách pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, jakož i podmínek, které jsou uvedeny v Obchodních podmínkách, jejichž součástí jsou Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ – Garance vrácení kurzovného, kdy se vzájemně zpřesňují, doplňují či jinak spolu vzájemně souvisí apod.


3. Účastník kurzu se přihlásí a absolvuje jeden z kompletních přípravných kurzů na VŠ, jejichž nabídka je uvedená na webových stránkách www.jaknavysokou.cz a ve svém popisu obsahuje označení garance vrácení peněz či garance vrácení kurzovného či jiné označení/informaci, že se na daný přípravný kurz vztahuje garance vrácení kurzovného.  


4. Účastník kurzu může v rámci průběhu celého přípravného kurzu zameškat nejvýše jeden sobotní termín/blok výuky, případně dva středeční termíny/bloky výuky (uvedené se vztahuje k volbě středečních či sobotních termínů/bloků výuky kurzu učiněné účastníkem kurzu v objednávce), a to na základě předchozí omluvy učiněné nejpozději jeden den před konáním termínu/bloku výuky kurzu. Účastník kurzu je povinen učinit v uvedeném případě předchozí omluvu zasláním emailové zprávy na email poskytovatele (pripravne-kurzy@email.cz) s tím, že v emailu uvede datum termínu/bloku výuky kurzu, ze kterého se chce omluvit. Nedostavení se na jakýkoliv termín/blok výuky přípravného kurzu bez předchozí omluvy v souladu s podmínkami pro vrácení kurzovného je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Náhrada termínu/bloku výuky kurzu není možná.

5. Účastník kurzu je povinen se zapsat dle pokynů poskytovatele (včetně pokynů lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) na prezenční listinu na každém termínu/bloku výuky kurzu, případně i opakovaně v rámci jednoho termínu/bloku výuky kurzu. V případě, že tak účastník kurzu neučiní i případně opakovaně, bude to považováno za jeho neúčast na celém daném termínu/bloku výuky a za nesplnění podmínek pro vrácení kurzovného. Zároveň je účastník povinen bez vyzvání, jakož i na vyzvání poskytovatele kurzu (včetně lektorů, pracovníků a spolupracovníků poskytovatele) předložit průkaz účastníka kurzu pro jeho identifikaci k provedení prezence.  


6. Účastník kurzu složí jeden průběžný test (též označovaný jako „první průběžný test“ či „1. průběžný test" nebo jen „průběžný test") a jeden závěrečný test v rámci přípravného kurzu minimálně s 85 % úspěšností. Nesplnění minimální 85 % úspěšnosti u prvního průběžného testu nebo u závěrečného testu, případně u obou uvedených testů je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Termíny průběžného testu a závěrečného testu budou poskytovatelem v předstihu účastníkovi sděleny. Náhradní termín těchto testů není možný a nedostavení se účastníka kurzu na dané testy v poskytovatelem stanovených termínech je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.
 
7. Účastník kurzu je povinen nejpozději do 15.1.2016 písemně oznámit poskytovateli kurzů, na které 3 vysoké školy / fakulty a studijní obory (dále jen „nahlášené vysoké školy“) přihlášku podává a to na formuláři, který od poskytovatele obdrží v tištěné podobě při zahájení prvního termínu/bloku výuky přípravného kurzu (dále jen „formulář“). Písemné oznámení s nahlášenými vysokými školami účastník kurzu učiní zasláním vyplněného formuláře poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4). Uvedené písemné oznámení (vyplněný formulář) musí být nejpozději do 15.1.2016 poskytovateli doručeno. Pozdější písemné oznámení s nahlášenými vysokými školami na formuláři po uvedeném datu (15.1.2016) není možné a je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného. Po uvedeném datu (15.1.2016) není možné formulář měnit. Podmínkou pro nahlášené vysoké školy vyplňované ve formuláři je, že se musí jednat o vysoké školy, studijní obory, které souvisí s obsahovou náplní a celkovým zaměřením absolvovaného přípravného kurzu na VŠ u poskytovatele. Jsou-li obsahem přijímacích zkoušek nahlášených vysokých škol Národní srovnávací zkoušky je účastník kurzu povinen absolvovat minimálně 2 termíny těchto zkoušek.


8. Nárok účastníka kurzu na vrácení uhrazeného kurzovného v případě nepřijetí na vysokou školu zaniká v případě nesplnění povinností a předpokladů pro přijímací řízení / přijímací zkoušky nahlášených vysokých škol jako je například nepodání přihlášky k přijímacímu řízení v řádném termínu včetně všech povinných náležitost (přílohy, uhrazení poplatku), neúčast na přijímací zkoušce, vyloučení z absolvování přijímací zkoušky, vyloučení z přijímacího řízení, nesložení maturitní zkoušky a zároveň v případě nepodání odvolání na nahlášené vysoké školy apod.


9. V případě, že účastník kurzu splní všechny podmínky stanovené těmito podmínkami pro vrácení kurzovného a Obchodními podmínkami, jejichž součástí jsou tyto podmínky pro vrácení kurzovného, a nebude přijatý řádně ani na „odvolání“ na nahlášené vysoké školy, je oprávněn písemně podat žádost o vrácení uhrazeného kurzovného nejpozději však do 14.10.2016. Písemnou žádost o vrácení uhrazeného kurzovného podá účastník kurzu zasláním poštou na adresu sídla poskytovatele kurzů (TOP kurzy s.r.o., Československého exilu 1888/4, 143 00 Praha 4). Písemná žádost o vrácení uhrazeného kurzovného musí být účastníkem kurzu doručena poskytovateli nejpozději do uvedeného data (14.10.2016), pozdější doručení je nesplněním podmínek pro vrácení kurzovného.  K písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného účastník kurzu přiloží vždy ke každé nahlášené vysoké škole kopii přihlášky, kopie potvrzení o uhrazení administrativního poplatku pro přijímací řízení, rozhodnutí o nepřijetí, žádost o odvolání, rozhodnutí o odvolání. Na základě účastníkem podané písemné žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného poskytovatel kurzu bez zbytečného odkladu žádost posoudí a písemně rozhodne. V případě kladného posouzení žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného a splnění podmínek pro vrácení kurzovného a Obchodních podmínek, poskytovatel vrátí celé uhrazené kurzovné účastníkovi bez zbytečného odkladu na bankovní účet, který je účastník kurzu povinen uvést v žádosti o vrácení uhrazeného kurzovného.
 
10. Uvedené Podmínky pro vrácení kurzovného v případě nepřijetí na VŠ - Garance vrácení kurzovného jsou součástí Obchodních podmínek a účastník kurzu odesláním objednávky (objednávkový formulář na webové stránce: https://www.jaknavysokou.cz/pripravne-kurzy-na-vs/objednavka-kurzu/) projevuje svůj bezvýhradní souhlas jak s Obchodními podmínkami, tak i s těmito podmínkami pro vrácení kurzovného.